جنبه های سواد آب از دیدگاه مدیران و خبرنگاران


جنبه های سواد آب از دیدگاه مدیران و خبرنگاران

هشتمین وبینار از سلسله رویدادهای پژوهشی ارتباطات محیطی توسط گروه ارتباطات محیطی انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایران و با همکاری پایگاه اطلاع رسانی گلونی برگزار شد.

گزارش کردن گلو نادره وائلی زاده سخنران وبینار «ایجاد سواد آب از دیدگاه مدیران و خبرنگاران» و مهمان ویژه آن دکتر هادی خانیکی است.

“سواد آب” یکی از راه های افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل مربوط به آب است.

از آنجایی که ارتباط ریسک و ارتباط ریسک می تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک ایفا کند، این پژوهش ضمن تلاش برای گنجاندن سایر «دانش مایع»، تلاش کرده است تا نحوه برخورد مدیران و خبرنگاران محلی خوزستان با وضعیت سیل ۲۰۱۹ خوزستان را به عنوان یکی از بهترین ها بررسی کند. مربوط. با آب بشویید.

در این تحقیق اگرچه از دو سطح سواد آب (دانش عمومی و سطح پیشرفته) صحبت شده است، اما سطح دیگری بر اساس تعریف سواد آب و افزایش خسارات و تهدیدات ناشی از آب (خشکسالی و سیل) در نظر گرفته شده است.

آرشیو و وبینارهای تحلیل انتقادی مسئله آب ایران

ارائه گلونی دنبال کن

مدیریت ریسک و ریسک‌های مرتبط با آب در سایر فعالیت‌های مدیریت آب مشترک است، مانند تامین آب برای مصارف مختلف مراکز جمعیتی، صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست، که مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را تحت یک چتر مشترک به نام “آب” ترکیب می‌کند. ایمنی”.

حفاظت از آب گواه وضعیتی است که در آن آب به شیوه ای پایدار و کارآمد مدیریت می شود، به گونه ای که هم نتایج حاصل می شود و هم انرژی منفی کنترل می شود. این اهمیت را نمی توان به دست آورد مگر اینکه سواد آب هم در سطح عمومی و هم در سطح خاص جامعه به دست آید.

این پژوهش با رویکرد کیفی و نظریه زمینه ای انجام شد. در این پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۴ نفر (هفت مدیر و هفت خبرنگار محلی خوزستان) در سه مرحله کدگذاری اولیه، کدگذاری مرکزی و کدگذاری علامت اختیاری انجام شد.

مقایسه داده ها در دو مرحله انجام شده است. در قسمت اول دو نمونه از جمعی از خبرنگاران و مدیران نوشته شد و وضعیت اصلی (سیل)، ویژگی های موضوع، شرایط زمینه، روش های مداخله، کنش ها و واکنش ها و نتایج شرح داده شد. در قسمت دوم راهکارهای ارائه شده توسط گروه خبرنگاران و مدیران با هم مقایسه شده است.

یافته های این پژوهش نشان داد که مدیران و خبرنگاران خوزستان علیرغم آگاهی از وضعیت سیلاب و عوامل آن، نتوانسته اند قبل از این وضعیت که نامیده می شود و یکی از مشکلات مربوط به آب است، معیارهای سواد آب را اجرا کنند. .

بخش اصلی این پژوهش «برخورد قطبی با پدافند» است که گروه مدیران دو نوع برخورد و گروه خبرنگاران سه نوع برخورد با ساختار دفاعی را نشان می‌دهند.

به نظر می رسد این جنبه تفاوت اصلی دو گروه است که با تئوری درآمد قابل توضیح است و یکی از مهم ترین نتایج آن تقسیم قومیتی است.

یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور مدیریت معضلات مرتبط با آب، علاوه بر آموزش سواد آب به خبرنگاران و مدیران، توسعه اقتصادی-اجتماعی مرزها نیز ضروری است.

سایر وب سایت های Glooni را بررسی کنید

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا دیدن