عمیق برگزاری مسابقه عکاسی در کشورهای جهان اسلام


چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۲:۲۹

آیسسکو

تهران (پانا) – گروه آموزشی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی جهان اسلام آیسسکو، اجتناب کرده اند برگزاری مسابقه عکاسی در کشورهای جهان اسلام خبر داد.

گروه آموزشی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی جهان اسلام آیسسکو، در راستای افزایش ورزش‌های زیبایی شناختی هنری، الهام بخش عکاسان جهان اسلام به نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندسازی بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق میراثی در قاهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شهرهای کشورهای عضو آیسسکو همراه خود دیدگاهی خلاقانه، علاوه بر این اختراع مجدد میراث، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی بر شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنتیجه افزایش توجه اجتناب کرده اند اهمیت ایمنی اجتناب کرده اند میراث ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی در مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای عضو، مسابقه عکاسی در کشورهای جهان اسلام برگزار می‌تدریجی.

بر این ایده: مسابقه عکاسی در ۲ بخش برگزار می‌شود، بخش اول ویژه؛ میراث شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار در قاهره برای عکاسان مصری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی‌مندان به نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندسازی ساختمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق میراث قاهره است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش دوم برای ادغام کردن میراث شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار در شهرهای جهان اسلام برای عکاسان سایر کشورهای عضو آیسسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی‌مندان به نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندسازی بناها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق میراثی در شهرهای مختلف است.

برای اطلاع اجتناب کرده اند نحوه نمایندگی {در این} مسابقه، شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوایز آن؛ همین جا را تفسیر کنید.