طرفدار های تخصصی با اشاره به تنظیم هر دو بردن کافئین


جمعه ۱۲ آوریل ۱۴۰۱ – ۰۴:۳۰

قهوه

تهران (پانا) – کافئین محرکی است کدام ممکن است در نوشیدنی هایی معادل اسپرسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید چای را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نوشیدنی های قدرت زا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشابه ها کشف شد تبدیل می شود.

به گزارش ایسنا، نیمه عمر کافئین حدود ۴ به همان اندازه ۶ ساعت است، به این تکنیک کدام ممکن است هیکل خواهید کرد نیمی اجتناب کرده اند کافئین مصرفی را {در این} مدت پردازش می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ساعت پس اجتناب کرده اند بلعیدن کافئین، همچنان می توانید نتایج کافئین را بافت کنید. شناخته شده به عنوان بافت هوشیاری هر دو هوشیاری. متعاقباً، اگر دوست دارید اجتناب کرده اند ساعت ۹ ساعت شب به رختخواب بروید، مصرف کننده کافئین را کمتر از بعد اجتناب کرده اند ساعت ۳ بعد اجتناب کرده اند ظهر متوقف کنید.

به آموزش داده شده است محققان، بلعیدن ۲ فنجان اسپرسو ممکن است چرخه خالص خواب هیکل را به همان اندازه خوب ساعت مختل تنبل.

همراه خود وجود بافت هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیاری، بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد کافئین ممکن است به ۲ علت باعث بافت خستگی در خواهید کرد شود. اولین مورد اینجا است کدام ممکن است کافئین ممکن است الگوهای خواب خواهید کرد را مختل تنبل از به ابعاد کافی آرامش نمی کنید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم این کدام ممکن است کافئین آدنوزین را مانع ایجاد می کند، ماده ای شیمیایی کدام ممکن است خواهید کرد را تخلیه می تنبل.

آدنوزین جمع شده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن کافئین، به طور ناگهانی آزاد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود واقعاً بافت خستگی کنید.

متخصصان طرفدار می کنند کدام ممکن است چای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو شخصی را به چای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپرسو با بیرون کافئین تنظیم دهید هر دو اگر باعث خستگی خواهید کرد تبدیل می شود، کافئین را گام به گام بردن کنید.

نتایج در روزنامه Science Translational Medicine چاپ شده شد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/