تهران برای ۲ روز آلوده ترین شهر جهان بود


تهران برای ۲ روز آلوده ترین شهر جهان بود

بر مقدمه تجربیات گالن تهران برای دومین روز متوالی (۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ فروردین) غرق در آلودگی از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار فراوان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص آلودگی در ۲۴ ساعت قبلی پایتخت ۳۳۲ بود.

تهران برای دومین روز آلوده‌ترین شهر جهان شد
تهران برای دومین روز آلوده‌ترین شهر جهان شد

انتهای پیامرژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/