تنظیم کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای نهضت مسکن سراسری ممنوع است


آرام بخش

تهران (پانا) – شورای برتر شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ایران مصوبه این شورا را در خصوص «الزامات شهرسازی درمورد به تامین پایین می خواست قوانین جهش ساخت مسکن» به حاکمان تمامی استان ها ابلاغ کرد.

فرزانه صادق مالوگرد، معاون شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر شورای برتر شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ایران، به استانداران تمامی استان‌ها اجتناب کرده اند الزامات شهرسازی برای تامین نیازهای شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی خبر داد. پایین می خواست مقامات ایران». قوانین جهش ساخت مسکن

مصوبه شورای برتر شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار به رئوس مطالب زیر است:

شورای برتر شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ایران پیرو اشیا مطروحه در مونتاژ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۰۰ گزارش دبیرخانه کل ملت با اشاره به الزامات شهرسازی درمورد به تامین پایین می خواست قوانین جهش ساخت مسکونی همراه خود همراه خود برای مشاوره صورتجلسه کمیته فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان بازرسی وظایف مقرر در قوانین همراه خود هدف تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در اجرای تعهد قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند خسارات بالقوه مقرر شد:

الف- تأمین بی نظیر پایین می خواست چالش اراضی دولتی متعلق به وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در محدوده شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی سایر ارگانهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی در محدوده شهری است کدام ممکن است همراه خود هدف افزایش قابلیت حمل بدون شک سرزمین. را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب بالقوه را بردن کنید:

۱- کمیته ماده ۵ مجاز به استفاده اجتناب کرده اند اراضی مازاد دولتی واقع در محدوده شهر است مشروط بر اینکه به هفت کاربری خدماتی مسکونی (فضاهای بی تجربه، ورزشی، زیبایی شناختی، هنری، مذهبی، تأسیسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با) با بیرون حاضر پایین متنوع برای سکونت.

تبصره- این بند مشمول پایین مازاد شهرداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مؤسسات نهایی نیز می باشد مشروط بر اینکه قوانین منع کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگذاری پایین با بیرون استفاده اجتناب کرده اند مسکن برای آن اندیشه در مورد شود.

۱. تراکم مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز قابل احداث در اراضی دولتی در چالش های درمورد به جهش به میزان تراکم مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود زیرساخت های اجباری به پیش آگهی کمیسیون ماده ۵ به همان اندازه ۲۰ می باشد. % اصولاً اجتناب کرده اند سقف تراکم ناحیه مجاور.

ب – اطمینان حاصل شود که تمدید شده نشدن توسعه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تعیین کنید گیری عملیات تامین پایین کدام ممکن است در نتیجه مخالفت همراه خود مرجع تصویب تبدیل می شود، پایین می خواست چالش را در صورت عدم وجود قابلیت کافی در موجود در شهر به صورت الحاق به شهر هر دو مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز مسکونی (خارج اجتناب کرده اند حریم شخصی) باید همراه خود مسائل بعدی انجام شود.

۱. عدم الحاق اراضی واقع در حریم دارایی ها آب اعم اجتناب کرده اند اقیانوس، دریاچه، رودخانه، چاه آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دارایی ها آبی طبق مبانی جاری در شهرستان.

۲. ممنوعیت الحاق هر دو رشد اراضی حاصلخیز کشاورزی (سطح خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲)، جنگل‌های خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاط پشتی‌های خالص، نهالستان‌ها، پارک‌ها، ذخیره‌گاه‌های جنگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتعی، مناطق ذخیره‌سازی ژنتیکی، ایستگاه‌های ساخت بذر، بخش‌های آبخیز دوگانه، مراتع‌سنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستگاه‌ها، آبخیزداری. بستر رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهای مهاجرت سکونتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق بوم گردی (مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قوانین جهش ساخت مسکن)

۳. تعادل سقف جمعیتی اراضی مجاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آب شرب تامین شده (هر دو قابل تامین) توسط وزارت انرژی در راستای وظایف مندرج در قوانین جهش ساخت مسکن.

۴. تصمیم گیری اراضی دولتی با بیرون مغایرت همراه خود حداقل (حداقل) فضا اجتناب کرده اند محدوده مصوب در شهر امکان پذیر است.

۵. ممنوعیت رشد مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنجاندن اماکن تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعات هویت خالص، تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی در شهرها.

۶. عدم رشد شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحاق اراضی واقع در محدوده بستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گسل ها.

۷. اجتناب کرده اند رشد حریم شهری {به سمت} امکانات ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب رسان مستقر در محدوده کدام ممکن است درهم آمدن است نقض پروتکل های امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظتی هستند، خودداری شود.

۸. اجتناب کرده اند رشد محدوده شهری {به سمت} امکانات اقتصادی فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل عدم تخطی اجتناب کرده اند استانداردهای زیست محیطی صنایع مذکور خودداری شود.

۹. حاضر ارائه دهندگان اضافی به شخص همراه خود ملاحظه به متراژ، کارکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان اراضی اضافی طبق دستورالعمل ارائه شده توسط دبیرخانه شورای برتر شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ظرف مدت ۲ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تصویب کمیته فنی. توسط دبیر شورای برتر ابلاغ شد.

ج- همراه خود ملاحظه به نزدیک کردن نوسازی احساس های فرسوده همراه خود انجام وظایف قوانین حمایت اجتناب کرده اند مقاوم سازی، بهسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی احساس های فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمد شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین اجرای همزمان وظایف مندرج در ماده ۱۲ قوانین اساسی. قوانین ساخت مسکن، متعاقباً برای ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری ها همراه خود اخذ تذکر مراجع تخصصی در مرحله تخصصی، دانشکده ضمن آسیب شناسی سبدها کالبدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی ناشی اجتناب کرده اند اعمال ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات چالش های عمرانی در زمینه های مذکور، باید حاضر نماید. پوشش های کالبدی الهام بخش بازآفرینی {در این} زمینه ها به شورای برتر شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/