انجمن جدید فید اینستاگرام در روزهای بلند مدت


انجمن جدید فید اینستاگرام در روزهای بلند مدت

بر ایده داستان ها گالن دکتر یونس همراه خود تشکر اجتناب کرده اند او در کانال شخصی نوشت:

اینستاگرام قالب جدیدی را در فید شخصی برای مشتریان راه اندازی شد کرده است:

انتخاب ۱: بیانیه پست ها به همین ترتیب روزی (پیگیری) پست های جدید. اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عجیب و غریب ترین در مرحله بعدی در فید به نظر می رسد تبدیل می شود کدام ممکن است به الگوریتم های اینستاگرام تعیین می شود.

انتخاب ۲: اسبابک ها دلخواه، کدام ممکن است در آن پست های فید مطابق همراه خود سلیقه ممکن است مرتب می شوند، در حالت کنجکاوی مندی ها، مشتریان می توانند ۵۰ صفحه مورد کنجکاوی شخصی را انواع کنند، متعاقباً {در این} حالت ساده آن پنجاه صفحه را بیانیه خواهند کرد.

طبق ادعا اینستاگرام، این قابلیت گام به گام برای تمامی مشتریان اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید iOS سرزنده احتمالاً وجود خواهد داشت.

ممکن است باید بگویم اینستاگرام در ۵ سال قبلی انتخاب زمان فید نداشته است، متعاقباً حاضر سوئیچ برای مثال الگوریتم حال اصلاح بزرگی {خواهد بود}.

اینستاگرام اعلام کردن می تنبل کدام ممکن است الگوریتم حال آنها برای عالی کردن لحظاتی کدام ممکن است مردمان تا حد زیادی به آنها کنجکاوی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عالی کردن پست ها بر ایده فراوانی کار با هم طراحی شده است. با این حال این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند مشتریان این جامعه اجتماعی اجتناب کرده اند از گرفتن انتخاب زمان شاد شوند.

این نمایندگی ماه‌هاست کدام ممکن است روی از جمله انتخاب تایم لاین به فید بی نظیر این سیستم اینستاگرام کار می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار است کدام ممکن است این عملکرد را در سه ماهه اول سال بلند مدت به راحتی در دسترس است عموم قرار دهد.

این پلتفرم ترجیح کدام ممکن است سال قبلی همراه خود حاضر قابلیت های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع، مشتریان زیادی را {به سمت} این اپلیکیشن توسل به کرد، قصد دارد در سال ۲۰۲۲ نیز به این توسعه شکسته نشده دهد.

افزودن لینک در استوری اینستاگرام کدام ممکن است به راحتی در دسترس است همه مشتریان قرار گرفته است

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/