تخصیص بودجه بی نظیر برای دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای قنوات


سرپرست معاونت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار وزارت جهاد کشاورزی خبر داد

دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ – ۱۸:۴۸

خشکی قنات روستای پایهان

تهران (پانا) – سرپرست معاونت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار وزارت جهاد کشاورزی اجتناب کرده اند اجرای عملیات آبخیزداری در بالادست قنوات اطمینان حاصل شود که افزایش دبی آب قنات‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، فریبرز عباسی، سرپرست آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: این امر سبب تبدیل می شود به همان اندازه آب ها به پایین تأثیر می گذارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبی آب افزایش یابد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه این ساختار ابتدا برای قنات هایی کدام ممکن است اندازه بیشتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت زیادتری نیز در آبدهی دارند انجام تبدیل می شود، ذکر شد: برای اجرای این ساختار لیست قنات ها به گروه جنگل ها حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کلاس ها کارشناسی ابتدا بازرسی های اجباری صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ساختار اجرا تبدیل می شود.

دکتر عباسی همراه خود ردیابی به قنات هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کلاس خارج شدند، خاص کرد: مسائلی همچون خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو زدن چاه های آب، سبب شده به همان اندازه متعدد اجتناب کرده اند قنات ها اجتناب کرده اند کلاس خارج شود؛ بعد از همه انواع آن ها بیش از حد نیست.

وی تصریح کرد: چندین سال است کدام ممکن است انواع موضوع قنات های ملت بین ۳۳ به همان اندازه ۴۰ هزار {بوده است}.

سرپرست معاونت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار وزارت جهاد کشاورزی به دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای قنوات ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای اجرای این عملیات اجتناب کرده اند ردیف اعتبارات سراسری، بودجه اختصاص می یابد.

وی یکپارچه داد: در ملت ۲.۶ میلیون هکتار به سیستم های آبیاری نوین مجهز شده است کدام ممکن است حدود ۳ میلیون هکتار تولید دیگری شرایط اجرای این عملیات را دارد.