بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰۰۰ شناسه محصول برای اجزا خودرو صادر شده است


می خواهم قلبم را به تو بدهم

تهران (پانا) – معاون وزیر صمت ذکر شد: تاکنون ۲۷۰ کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۴۰ هزار خرده کالا در سامانه کل پیشنهادات پرونده شده است کدام ممکن است انواع زیادی است. انواع کل فروشندگان اجزا خودرو حدود ۷۰۰۰۰ نفر است.

به گزارش وزارت صمت، علیرضا شهمیرزایی معاون وزیر بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها ذکر شد: تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۶۰ هزار قطعه شناسنامه تولیدکننده اجزا خودرو صادر شده است.

معاون بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها صمت بابیان اینکه در مرحله دوم کالا باید تعیین شود، تصریح کرد: به همان اندازه در لحظه بیش اجتناب کرده اند ۶۰ هزار شناسه کالا برای اجزا خودرو صادر شده است کدام ممکن است هر کدام درمورد به حداقل یک نوع کالا همراه خود شناسه برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصه ها تکنیک تعیین موارد برای تجزیه و تحلیل آنها اجتناب کرده اند کالاهای درست مثل فوق العاده از محسوس است.

شهمیرزایی افزود: یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است در جاری حاضر موجود است اینجا است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند اجزا خودرو دستور نیستند هر دو استاندارد مورد نیاز را ندارند. به همین دلیل اگر کالاهایی همراه خود سطوح کیفی مختلف شناسه های متفاوتی اکتسابی کنند، جدا از رفع ضرر قاچاق، هدف مهمی مبنی بر جلوگیری اجتناب کرده اند غیر صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات محقق تبدیل می شود.

معاون وزیر بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها صمت تصریح کرد: بیش اجتناب کرده اند ۶۰ هزار شناسه کالا در بخش فراهم می کند یدکی خودرو صادر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به ۲ موردی کدام ممکن است گفتن شد، ۱۱۰۰ شناسه برای «دستیار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۰۰ شناسه برای «باطری» موجود است. کدام ممکن است برای ادغام کردن بسیاری از موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم ها می باشد.

پاپیان همراه خود خاص اینکه در مرحله سوم موارد باید کد رهگیری اکتسابی کنند، ذکر شد: برای هر کالا کد رهگیری صادر تبدیل می شود. شناخته شده به عنوان مثال با توجه به دستیاران ۱۱۰۰ هزار کد رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای باتری ها بیش اجتناب کرده اند ۳۵۰ هزار کد رهگیری صادر شد کدام ممکن است عالی کد رهگیری منحصر به شخص است. این بدان معناست کدام ممکن است هر همکاری همراه خود عکس مشخص است.

شهمیرزایی ذکر شد: کد رهگیری جدا از تاثیرگذاری در کشتی همراه خود قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعل، برای خوردن کننده فوق العاده {مفید است}. خوردن کننده هنگام کسب باتری خودرو ممکن است شناسه کالا درج شده را به سامانه پیامکی کشتی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه دستور بودن باتری را گزارش می دهد.

وی افزود: کشتی همراه خود قاچاق کار آسان ای نیست، از بحث میلیاردی موجود است کدام ممکن است به نفع عده ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رشد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار باید همراه خود چیز خوب در مورد نامشروع برخورد کنیم، بعد از همه ساده این موضوع نیست. فرآیند های درمانی کدام ممکن است پاسخگو هستند، با این حال باید انگیزه مالی تحمیل کنیم به همان اندازه تعیین به نفع فعالان مالی باشد؛ اگر اکثریت قریب به اتفاق اجتناب کرده اند این ساختار استقبال کنند، می توانیم همراه خود اقلیت برخورد کنیم.

معاون بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها صمت افزود: تاکنون حمایت اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان اجتناب کرده اند این ساختار خوشایند {بوده است} ضمن اینکه همکاری رسانه ای باعث تبدیل می شود تجهیزات ها همراه خود جدیت بیشتری این ساختار را اجرا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت از ما باشد. تا حد زیادی.”

شاه میرزایی ذکر شد: «پذیرش افراد اجتناب کرده اند این ساختار، تخصیص کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان را بر آن ممکن است داشته باشد به همان اندازه {در این} مسیر حرکت کنند.

وی گفتن کرد: ساختار اولین برخورد همراه خود فراهم می کند یدکی قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلبی همراه خود ۲ قطعه باطری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمکی اجرا تبدیل می شود با این حال همزمان ۵۴ طبقه اجتناب کرده اند گروه فراهم می کند یدکی تعیین شده است. در مجموع برای ۳۱۴ دسته کالا گروه کالایی رئوس مطالب تبدیل می شود.

شهمیرزایی افزود: همراه خود اکتسابی کد رهگیری در جاری تحمیل کد معین هستیم کدام ممکن است تولیدکننده {نمی تواند} محصولات شخصی را انکار تنبل. ما علاوه بر این سیستم‌های اینترنتی را الهام بخش کرده‌ایم به همان اندازه به تخصیص شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نظارت بر کار بازیابی کمک کنند. یکی اجتناب کرده اند این ها سیستم Hypercar است.

وی شکسته نشده داد: افراد می توانند به فروشگاه های تحمیل شده در آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره تحت وب مراجعه کنند به همان اندازه قطعه به هر مکانی عرضه داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیرکاران نظارت داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر آنها را نسبت به کار کردن تعمیرکار بازرسی کنند.

معاون وزیر بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها صمت تصریح کرد: در صورت عدم تعیین، این سامانه ها عملیاتی نمی شوند. مناسب است کدام ممکن است برنامه ها بخش شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افراد خدمت می کنند، با این حال زیرساخت همه اینها عالی سیستم کامل تجاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما بر آن نظارت داریم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/