بیش اجتناب کرده اند ۳۱۰۰۰ دوز واکسن در کل شب تزریق شد


ساشه شنبه ۲ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۵:۵۴

واکسیناسیون دیالیز بماران

تهران (پانا) – شب قبلی ۳۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۶ دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.

به گزارش وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، تاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۶ نفر نوبت اول، ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶ نفر نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰ نفر نوبت دوم را اکتسابی کرده اند. سومین دوز واکسن کرونا ..

انواع کل واکسن های تزریقی در ملت به ۱۴۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۲ دوز رسید.

شب قبلی ۳۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۶ دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/