بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون مسافر در نوروز ۱۴۰۱ در راه آهن سند عنوان کردند


در پایین خانه و فضای داخلی نگهداری شود

بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون مسافر در نوروز ۱۴۰۱ در راه آهن سند عنوان کردند

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل راه آهن ایران اجتناب کرده اند تردد خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ هزار نفری راه آهن به همان اندازه ۱۳ فروردین خبر داد.

بر ایده بررسی ها گالن کمیته {اطلاع رسانی} ستاد مرکزی توافق ارائه دهندگان بازدید به نقل اجتناب کرده اند میاد صالحی، معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل راه آهن ایران، گفتن کرد: پست نوروزی ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ تحریک کردن شد: فینال (اجتناب کرده اند اسفندماه) ۱۵ به همان اندازه ۴ فروردین) را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مقابل همراه خود مدت خیلی شبیه سال قبلی (۲۵ اسفند ۱۳۷۸ به همان اندازه ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ همراه خود احتساب ۳۰ اسفند ۱۳۹۵) انواع ۳۶۸۵ مورد اعزام برای ادغام کردن ۲۱۷۸ بازدید قطار بین شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ مورد «۱۵۰۷ قطار حومه ای» {بوده است}.

خوب میلیون مسافر در قطار در نوروز ۱۴۰۱

وی افزود: این میزان در سال قبلی ۳۷۶۹ اعزام برای ادغام کردن ۲۲۲۴ بازدید قطار بین شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۵ قطار حومه ای {بوده است}.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل راه آهن ایران خاطرنشان کرد: در این سیستم اولین نوروز ۱۴۰۱ انواع اعزام های پیش سوراخ بینی شده ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷ مورد برای ادغام کردن ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۷ مورد بین شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۰ مورد در حومه بود.

وی ذکر شد: انواع مسافران {در این} مدت خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ هزار نفر بوده کدام ممکن است در مدت خیلی شبیه سال قبلی برابر ۸۹۹ هزار مسافر است.

صالحی همراه خود دقیق اینکه معمول کل تاخیر اجتناب کرده اند ۲۴ اسفند به همان اندازه نوک ۱۳ فروردین ۲۹.۸ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال قبلی ۳۳ دقیقه {بوده است}، ذکر شد: معمول تأخیر اولین در مدت خیلی شبیه امسال ۱۸ ثانیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال قبلی {بوده است}. ۱۲ ثانیه بود.”

آرامگاه حافظ بشتاز پذیرای مسافران نوروزی است

بازدید ۱۲۰ هزار نفر اجتناب کرده اند از قلعه تاریخی فلک الافلاک خرم آباد

انتهای پیام

ترس ایرانی ها چیست؟
همین جا دیده تبدیل می شود

کد خبر: ۲۶۵۹۱۶ ساعت خبر: ۱۰:۱۵ صبح

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/