بهتر از اپلیکیشن ها برای کاهش کمیت تصویر در اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید iOS


امروزه تقریبا تمامی گوشی های معقول به دوربین هایی همراه خود خوانایی بالا مجهز هستند. این دلیل است عکسها گرفته شده اجتناب کرده اند استاندارد بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه کمیت بالایی برخوردار هستند. کمیت بیش از حد عکس ها باعث تبدیل می شود حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای تجهیزات سریعتر پر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه اشتراک گذاری این عکس ها وب مشتریان زیادی را نیز خوردن می تنبل. همه این اجزا کف دست به کف دست هم می دهند کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی جستجو در کاهش کمیت عکس های شخصی هستند. به همین دلیل در این متن قصد داریم تعدادی از اپلیکیشن a فوق العاده را راه اندازی شد کنیم کدام ممکن است همراه خود استفاده اجتناب کرده اند آن ها می توانید عکس ها را در تجهیزات های اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید iOS فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دهید.

پیاده سازی فروشگاه عکس ۲.۰

اجتناب کرده اند این سیستم {فشرده سازی} تصویر ۲.۰ آغاز کردیم. این این سیستم ساده در گوشی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلت های اندرویدی می تواند مورد استفاده قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان iOS {نمی توانند} اجتناب کرده اند آن استفاده کنند. همراه خود این این سیستم می توانید عکسها را با بیرون اجتناب کرده اند کف دست دادن هر دو کاهش استاندارد {فشرده سازی} کنید. پیاده سازی {فشرده سازی} تصویر ۲.۰ این ۹ تنها عکسها را فشرده می تنبل اما علاوه بر این همراه خود اصلاح مقیاس عکسها به کاهش مقیاس آنها نیز {کمک می کند}. علاوه بر این آن، این این سیستم عملکرد های عکس یادآور کاهش، تقویت گروهی (کمتر از ۱۰ عکس همراه خود هم در مدل رایگان)، اشتراک گذاری نتایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پیش حاضر تصویر را در اختیار ممکن است مکان ها. هیچ محدودیتی برای مدل Pro در انواع تقویت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر های خوب تصویر {وجود ندارد}.

لینک دانلود

پیاده سازی کاهش کمیت تصویر

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند امکان های برتر {برای تغییر} مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مقیاس تصویر، این سیستم است کاهش کمیت تصویر او هست. مدل رایگان این ناخوشایند افزار در کنار همراه خود فروش داخل این سیستم ای است. رابط کاربری آن به چندین زبان مختلف فعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند آن به طرز شگفت انگیزی سرراست است.

می‌توانید اجتناب کرده اند آن {برای تغییر} مقیاس، کاهش هر دو فشرده‌سازی عکس‌های شخصی بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است همه این چیزها باعث کاهش مقیاس عکس ممکن است می‌شود. تنها کاری کدام ممکن است باید انجام دهید اینجا است کدام ممکن است همراه خود فشردن خوب دکمه خوب تصویر اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در UI به نظر می رسد شده، هر کاری را کدام ممکن است می خواهید انجام دهید (تقویت، {فشرده سازی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) را انواع کنید. تمام کردن معامله با. سپس می توانید نتیجه را در این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های اجتماعی کم کمیت به اشتراک بگذارید. این این سیستم در فروشگاه Google Play فعلی است.

لینک دانلود

پیاده سازی Cram – کاهش عکسها

کرامت یکی اجتناب کرده اند مورد پسند ترین این سیستم ها {برای تغییر} مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش عکسها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر فضای کمد به سختی دارید، این ناخوشایند افزار خوب انواع اندیشه آل است. از مقیاس تصویر ممکن است را با بیرون اصلاح در استاندارد هر دو اندازه بی نظیر، حدود ۶۰ سهم کاهش می دهد.

اجتناب کرده اند این این سیستم برای {فشرده سازی} همزمان هر انواع عکسی کدام ممکن است می خواهید بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت استفاده اجتناب کرده اند قابلیت اصلاح مقیاس خودکار، تمام عکس هایی را کدام ممکن است می گیرید رباتیک فشرده می تنبل. همراه خود این جاری، مدل رایگان محدودیت های شخصی را دارد. شناخته شده به عنوان مثال، ساده ۳۰۰ عکس را اصلاح مقیاس می دهد کدام ممکن است در صورت اکتسابی مدل مالی بردن تبدیل می شود.

لینک دانلود

پیاده سازی اصلاح مقیاس تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر

اصلاح مقیاس تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر این یکی اجتناب کرده اند مورد پسند ترین این سیستم های این لیست است کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون بار در گوگل پلی دانلود شده است. استفاده اجتناب کرده اند آن رایگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون افت استاندارد، تصویر را فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس تصویر را کاهش می دهد. می توانید اجتناب کرده اند آن برای {فشرده سازی} چندین تصویر به طور همزمان بیشترین استفاده را ببرید.

این این سیستم هیچ کاری همراه خود فایل های بی نظیر انجام نمی دهد از گالری مخصوص به شخصی را دارد به همان اندازه بتوانید آنها را به سادگی مرتب کنید. علاوه بر این این، مقیاس تصویر را به همان اندازه ۹۵٪ کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور پیش اعتقاد دارای برخی اجتناب کرده اند معمولاً پرسیده می شود ترین خوانایی تصویر است. همراه خود این این سیستم می توانید عکس ها را مستقیماً اجتناب کرده اند طریق این سیستم در وب های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

لینک دانلود

پیاده سازی عکسها روشن

عکسها روشن این ناخوشایند افزار یکی اجتناب کرده اند بهتر از ناخوشایند افزارها {برای تغییر} مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش مقیاس تصویر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید اجتناب کرده اند آن برای {فشرده سازی} عکسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح خوانایی تصویر به سادگی بیشترین استفاده را ببرید. علاوه بر این {به دلیل} استفاده اجتناب کرده اند استراتژی های {فشرده سازی} معقول، استاندارد تصویر اصلاح چندانی نمی شود.

همه عکس ها رباتیک ذخیره می شوند. این امکان را ارائه می دهیم می دهد به همان اندازه مقیاس، تلنگر، کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراک گذاری عکسها را در اکثر جامعه های اجتماعی، پیام رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نامه الکترونیکی انجام دهید.

لینک دانلود

کاهش مقیاس تصویر همراه خود استفاده اجتناب کرده اند پوسته پوسته شدن

پیاده سازی پوسته پوسته شدن اولین ناخوشایند افزار کاهش دهنده تصویر در لیست ما برای گوشی های iOS طراحی شده است. پوسته پوسته شدن این ناخوشایند افزار همراه خود استفاده اجتناب کرده اند چندین خوانایی تصویر اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده، عکسها را به صورت دسته ای فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس آنها را اصلاح می دهد. علاوه بر این این، می توانید استاندارد را در تغییرات ترتیب کنید DPI او انواع می تنبل. در مدل ماهر این سیستم می توانید کمیت تصویر را بر حسب سهم کاهش دهید، تغییرات پیش اعتقاد را تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نمایشگر درست تصویر اضافه کنید. این ناخوشایند افزار زاویه عکس ها را تجزیه و تحلیل می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه فرآیند مختلف {برای تغییر} مقیاس عکس ها دارد.

لینک دانلود

پیاده سازی InShot

InShot این یکی اجتناب کرده اند بهتر از ناخوشایند افزارها برای کسانی است کدام ممکن است می خواهند عکس های شخصی را به طور درست تقویت کنند. این ۹ تنها دارای عملکرد هایی یادآور {فشرده سازی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح مقیاس تصویر است، اما علاوه بر این برای ادغام کردن تقویت ماهر ویدیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلترها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تولید دیگری نیز تبدیل می شود کدام ممکن است می توانید اجتناب کرده اند آنها بیشترین استفاده را ببرید. در InShot می توانید محتوای متنی را به بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس ها اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها را به دلخواه بچرخانید. برای دانلود این این سیستم اجتناب کرده اند گوگل پلی بیشترین استفاده را ببرید.

لینک دانلود

TinyPhoto برای کاهش کمیت تصویر

این این سیستم یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند امکان های برتر {در این} لیست برای کاهش مقیاس عکس ها در پلتفرم های اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید iOS است. TinyPhoto نامیده میشود. اجتناب کرده اند عملکرد های این این سیستم می توان به اصلاح مقیاس عکسها به صورت گروهی هر دو تکی ردیابی کرد. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند پیکسل ها، درصدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت ها، می توانید مقیاس تصویر را اصلاح داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس آن را کاهش دهید. علاوه بر این این، می توانید تمام عکسها مشخص شده شخصی را حتی در مورد پسند ترین فرمت ها کاهش دهید (beng را انتخاب کنید و انتخاب کنید JPG) به نظر می رسد تبدیل می شود. رابط کاربری فوق العاده آسان ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم امکان می دهد همه عامل را به اشتراک بگذارید.

لینک دانلود

پیاده سازی مقیاس تصویر – مقیاس تصویر

پیاده سازی مقیاس تصویر – مقیاس تصویر خوب این سیستم برتر تولید دیگری {برای تغییر} مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش عکسها. می‌توانید اجتناب کرده اند آن {برای تغییر} مقیاس، قالب‌بندی، ذخیره نسبت‌ها، نامه الکترونیکی کردن عکس‌ها برای دیگران هر دو اشتراک‌گذاری آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی بیشترین استفاده را ببرید. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این این سیستم می توانید عکس های شخصی را ۹۰ سطح بچرخانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ویرایشگر این سیستم فیلتر، محتوای متنی، تگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تولید دیگری را به عکس ها اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه بیشتری به آن است ها بدهید. برای دانلود این این سیستم روی لینک زیر کلیک کردن کنید.

لینک دانلود

مقیاس تصویر را همراه خود این سیستم کاهش دهید Pixlr

فینال امکان {در این} لیست اجتناب کرده اند بهتر از این سیستم ها برای کاهش مقیاس تصویر، اپلیکیشن است Pixlr او هست. Pixlr این یکی اجتناب کرده اند درست ترین ابزارهای تقویت عکس است. اجتناب کرده اند آن برای ترسیم هر چیزی کدام ممکن است می خواهید در عکس های شخصی بیشترین استفاده را ببرید، فیلترها را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییرات را سریعتر انجام دهید. علاوه بر این این به کمک این این سیستم می توان عکسها را در فرمت های مختلف استخراج کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس عکسها را به سادگی اصلاح داد. این این سیستم دارای ۲ ویرایشگر تحت وب می باشد کدام ممکن است می توانید اجتناب کرده اند آنها در مرورگرهای آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این گوشی های اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید iOS بیشترین استفاده را ببرید.

لینک دانلود

نتیجه

در این متن همراه خود لیستی اجتناب کرده اند بهتر از اپلیکیشن ها برای تجهیزات های اندروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید iOS شناخته شده خواهید شد. اگر یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بالا را انواع کنید، ۹ تنها می توانید کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس عکس های شخصی را کاهش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقداری فضای گوشی هر دو تبلت شخصی را آزاد کنید، اما علاوه بر این می توانید اجتناب کرده اند تولید دیگری عملکرد های این اپلیکیشن ها نیز بهره مند شوید.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/