برگزاری اردوی جهادی آزمایشات پزشکی در شهرستان قرچک در دبستان شهید خاتم الانبیاء


کارشناسان بهداشت و بهزیستی با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک اقدام به انجام معاینات پزشکی به نفع دانش آموزان ضعیف اردوی جهادی نمودند و این روش با حضور تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان زیر انجام شد. نظارت مسئولین آموزشی شهرستان قرچک در دبستان شهید خاتم الانبیاء(ص)