برنامه ریزی مواد غذایی و شیوه های خرید برای غذاهای گیاهی: تغذیه


من در شهری در اروپا زندگی می کنم که نمی توانم بسیاری از محصولات جدید را در یخچال اندازه خود ذخیره کنم و این بدان معناست که من معمولاً هر 2 روز یکبار خرید می کنم. برنامه ریزی ، خرید و ذخیره همیشه یک چالش و زمان زیادی است ، به ویژه برای زوج هایی که 50-60 ساعت در هفته کار می کنند. من تعجب می کنم که این چگونه برای دیگران کار می کند.

هر چند وقت یکبار برای تهیه غذاهای کارخانه ای به فروشگاه مواد غذایی می روید؟ چه غذاهایی را از قبل برنامه ریزی می کنید؟ چند وقت یکبار ترجیح می دهید غذا بخورید / بگذارید؟

دیدگاهتان را بنویسید