برای تامین پولی ۱۴۰۱ مشکلی نخواهیم داشت


یکشنبه ۱۴ آوریل ۱۴۰۱-۱۷: ۵۹

پرویز سوروری

تهران (پانا) – vp شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به امتحان شده شهرداری برای گشایش شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل نشاط در مدیریت شهری، امسال مشکلی در تامین شهرت نخواهیم داشت.

پرویز سروری در مخلوط خبرنگاران کسب اطلاعات در مورد وضعیت مهدی چمران شناخته شده به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر تهران همراه خود وجود بیماری اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت وی رو به افزایش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها ما آرم می دهد کدام ممکن است وضعیت بیشتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع به بخش دولتی منتقل تبدیل می شود.

کنپ رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: حضور آقای چمران در شورا حتی خوب ساعت برای ما قطعا ارزش آن را دارد زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور، تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی ایشان برای ما مفید است. ما شخصی را شاگرد درک چمران می دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصرار داریم کدام ممکن است سایه ایشان در شورا باشد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه اجتناب کرده اند قدرت های جمران همراه خود ملاحظه به وضعیت جسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت وی ​​استفاده از خواهیم کرد، تاکید کرد: همه نمایندگان تاکید دارند کدام ممکن است حضور مهدی جمران در مجلس مفید است.

سروری در خصوص باور این سیستم های شهرداری در سال بلند مدت اظهار داشت: الگو افزایشی درآمد شهرداری آرم می دهد کدام ممکن است افراد به طور پیوسته به شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر اعتقاد می کنند. خروج اجتناب کرده اند الگو بودجه به حدی بود کدام ممکن است نتوانستیم بیش اجتناب کرده اند ۳۰ هزار میلیارد فریب دادن کنیم با این حال خوشبختانه به حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.

وی افزود: کمیت باور بودجه در ۶ ماهه دوم سال قبلی ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده کدام ممکن است کمیت باور در ۶ ماهه ۱۳ هزار میلیارد تومان {بوده است}. در شرایطی کدام ممکن است شاهد گشایش شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در مدیریت شهری توسط شهرداری هستیم، امسال مشکلی در تامین بودجه می خواست نداریم، با این حال معتقدم همراه خود اقدامات {انجام شده} در بخش درآمد، سقف شورا حداقل درآمد شهرداری {خواهد بود}.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/