بدترین مجازات برای کودک چیست؟


هشدار کدکان

تهران (پانا) – متنوع اجتناب کرده اند کفگیرها {برای تغییر} رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت فرزندان شخصی اجتناب کرده اند بدترین تنبیه ها استفاده می کنند با این حال اجتناب کرده اند مجازات ها این تنبیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرات عقب کشیدن آن بر روحیه کودکان اطلاعی ندارند.

اصولاً کفگیرها برای اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح رفتارهای نادرست فرزندان به تنبیه متوسل می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت عدم استفاده دقیق اجتناب کرده اند بیشتر اینها تنبیه ها باعث انحراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کف دست دادن روحیه خوش بینانه کودک تبدیل می شود کدام ممکن است فوق العاده مضر است. ممکن است عنوان بدترین تنبیه را می شنوید ساده تنبیه جسمی را به یاد می آورید، با این حال اینطور نیست. {در این} نیمه مجازات هایی کدام ممکن است در بلند مدت در نتیجه بزهکاری کودکان تبدیل می شود را ارائه می دهیم آرم می دهیم.

تنبیه هایی موجود است کدام ممکن است در تربیت کودکان نباید اجتناب کرده اند آنها استفاده کنیم، اجتناب کرده اند جمله تحقیر، توهین، استفاده اجتناب کرده اند الفاظ پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً لجباز، تمسخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن کدام ممکن است آثار زیانبار متنوع بر سلامت روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت کودکان دارد. همراه خود تحمیل لجاجت، تکبر او را به عدم آموزش می کشاند.

متنوع اجتناب کرده اند مشکلات تربیتی ناشی اجتناب کرده اند این گونه رفتارهاست کدام ممکن است پدر او را کتک می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او توهین می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر اجتناب کرده اند همه این کدام ممکن است شخصیت کودک را همراه خود دیگران ارزیابی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام به مخمصه تربیتی می رسد، به همین دلیل باید دانست کدام ممکن است تنبیه جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارهای نادرست معادل حبس کردن حامل متنوع اجتناب کرده اند مشکلات است. خطرات در یک واحد محل قرارگیری دلهره آور است

تنبیه جسمی کودکان:

برخی اجتناب کرده اند خانوار ها کودک را تنبیه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی زیاده روی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام همراه خود تنبیه جسمی ضرر آفرین مواجه می شوند کدام ممکن است با اشاره به آسیب های آنها بیش از حد صحبت نکرده ایم.

فقط راه برای تربیت فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش اصل زبان به آنها چیست؟ مجازات؟

برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی برای اصلاح رفتار ناسالم فرزندانشان همراه خود «به طور منظم» مسکن می کنند. کودکان را روی منصفانه چهارپایه کودک نوپا، صندلی هر دو {پله ها} قرار می دهند. تایمر را تعدادی از دقیقه ترتیب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا نگه داشتند. این بیشتر اوقات در یک واحد اتاق نسبتا تخلیه کننده در حال وقوع است، با این حال متأسفانه دیگران راه بهتری برای اصلاح فرزندان شخصی دارند کدام ممکن است {در این} نیمه اجتناب کرده اند عنوان ممکن است به آن است خواهیم صنوبر.

کودک را بزن!

آنها همراه خود چوب هر دو کمربند به کف دستان کودکان ضربه می زنند، در حالی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند مشاوران معتقدند ضربه زدن به باسن آنها همراه خود کف دست، کمربند هر دو تکه چوب ممکن است باعث مشکلات روانی در مسکن بعدی شود، با این حال مجازات ها در آنجا فوق العاده شدیدتر است. مسائل بیش اجتناب کرده اند کتک مصرف کردن توسط مادر هر دو پدر. لطفا در گذشته اجتناب کرده اند جریمه کردن فرزندتان دانش مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملی با اشاره به {پاسخ به} این سوالات حاضر دهید.

تحمیل مشکلات روانی همراه خود کتک زدن کودک
تنبیه کودک همراه خود تحقیر نهایی:

بدترین تنبیه برای کودک تحقیر به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند سوی کفگیرها است، تحقیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر کدام ممکن است علاوه بر این تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف ارزش خود کودک، او را مجبور به را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار فوق العاده ناسالم می تنبل.

کودک را همراه خود سس هر دو فلفل پرخطر تنبیه کنید!

متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی در غذاهای مختلف شخصی اجتناب کرده اند سس پرخطر استفاده می کنند، با این حال اشخاص حقیقی به سختی اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان روشی برای تنبیه فرزندان شخصی استفاده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند کفگیرها این کار را انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایع اخیر را در دهان اشخاص حقیقی می ریزند. آنها اعلام کردن می کنند کدام ممکن است این کار در جلوگیری اجتناب کرده اند ، غیبت کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا کردن عبارات ناسالم کارآمد است، با این حال نمی دانند کدام ممکن است این رفتار ناسالم کودک را تمایل ابتلا به حساسیت می تنبل.

تخریب شخصیت کودک
کودک را همراه خود دوش آب خنک تنبیه کنید

اجبار کردن آنها به حمام کردن در آب خنک باعث تبدیل می شود کدام ممکن است آنها به ذات الریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {بیماری ها} از رنج می برند. آنها آب خوب و دنج اطمینان بخش را ترجیح می دهند. علاوه بر این در برخی اسبابک ها قابل انجام است بعداً در مسکن شخصی اجتناب کرده اند حمام کردن بترسند از مادرشان برای تنبیه آنها را مجبور به دوش ناسالم می تنبل.

والدینی کدام ممکن است در تنبیه فرزندان شخصی کوتاهی می‌کنند همراه خود دردسرساز‌ترین مجازات‌های قابل انجام تنبیه می‌شوند بجز راهی برای اصلاح فرزندان شخصی با بیرون خراب کردن، آسیب روانی هر دو حتی کشتن آنها بیابند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تربیت فرزندان ناشایست به مسکن شخصی شکسته نشده خواهند داد. اینها فرآیند هایی بود کدام ممکن است توسط متنوع اجتناب کرده اند کفگیرها استفاده می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً خطا بود. به همین دلیل، چه خارق العاده است کدام ممکن است حتی برای تنبیه فرزندانمان به متخصص مراجعه کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه به کنیم.

هشدار:

کودکانی کدام ممکن است کشف نشده تنبیه جسمی قرار می‌گیرند، اجتناب کرده اند مسکن عصبانی می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سهام شکست خورده تغییر می‌شوند کدام ممکن است {به دلیل} اجتناب کرده اند بین درگیر شدن قوای روحی شخصی به انحراف می‌انجامد کدام ممکن است بلند مدت‌شان را به بدترین مسیر قابل انجام می‌رساند. سرانجام این را بدانید کدام ممکن است تنبیه وسیله ای برای سرکوب شوک نیست، اما علاوه بر این مسئله تربیتی است کدام ممکن است در صورت عدم استفاده دقیق، تأثیر معکوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج عقب کشیدن جبران ناپذیری ممکن است داشته باشد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/