همراه خود نحوه تحمیل Apple ID با بیرون شماره تلفن شناخته شده شوید


امروزه صنعت اپل آیدی با بیرون شماره تلفن دنبال کنندگان زیادی پیدا کرده است. یکی اجتناب کرده اند توضیحات این شناخت تنظیم اپل آیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به استفاده اجتناب کرده اند شماره تلفن اصلی است. متأسفانه {افرادی که} در ایران اقدام به کسب آیفون می کنند {به دلیل} تحریم ها همراه خود محدودیت های زیادی مواجه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی توانند} اپل آیدی همراه خود پیشوند ایرانی بسازند. پس در ایران اجباری است بفهمید چگونه اپل آیدی با بیرون شماره تلفن بسازید، در این متن مونتاژ اپل آیدی با بیرون شماره تلفن را ارائه می دهیم آموزش می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله به مرحله مونتاژ آن را ارائه می دهیم آموزش می دهیم.

اهمیت تحمیل Apple ID

پس اجتناب کرده اند کسب گوشی اپل، اولین کاری کدام ممکن است مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند تلفن در کنار شخصی باید انجام دهید، مونتاژ اپل آیدی است. تحمیل اکانت اپل آیدی نگاه به گذشته کار سختی نبود، با این حال امروزه اپل برای افزایش ایمنی اکانت اپل آیدی ممکن است، نیمه جدیدی را به اپل آیدی اضافه کرده است کدام ممکن است اشخاص حقیقی را ملزم می تنبل به همان اندازه منصفانه حساب کاربری همراه خود منصفانه شماره تلفن اصلی تحمیل کنند. اکثر خوردن کنندگان قابل دستیابی است منصفانه Apple ID خریداری کنند کدام ممکن است {به دلیل} آسیب پذیری امنیتی در Apple ID به اشخاص حقیقی همراه خود تخصص طرفدار نمی شود. به دلیل، هدایت می کنیم برای حفاظت اجتناب کرده اند داده ها گوشی شخصی منصفانه حساب Apple ID بی نظیر تحمیل کنید. ابتکار حرکت را برای راهنمایی ممکن است {در این} زمینه به بازو بگیرید.

آموزش مونتاژ اپل آیدی با بیرون شماره تلفن، ساده همراه خود منصفانه شماره دیجیتال

نگاه به گذشته، تحمیل Apple ID راهی برای بازدید اجتناب کرده اند منصفانه شبکه موقعیت یابی بود appleid.apple.com این امکان وجود داشت، با این حال همانطور که صحبت می کنیم همراه خود اضافه شدن نیمه سند شماره تلفن اپل آیدی، تولید دیگری نمی توان اجتناب کرده اند این موقعیت یابی استفاده کرد. یکی اجتناب کرده اند مشکلات بی نظیر مونتاژ اپل آیدی همراه خود شماره دیجیتال موقتی بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت ممکن است را همراه خود مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد.

با بیرون شماره تلفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود iTunes منصفانه Apple ID تحمیل کنید

اجتناب کرده اند فرآیند iTunes می توان برای تحمیل Apple ID با بیرون شماره تلفن استفاده کرد. اولین قدم در استفاده اجتناب کرده اند iTunes اینجا است کدام ممکن است آن را روی تلفن در کنار شخصی نصب کنید. برای مونتاژ اپل آیدی با بیرون شماره تلفن حتما اجتناب کرده اند مدل های عجیب و غریب این این سیستم بیشترین استفاده را ببرید. مدل ای کدام ممکن است ما برای تحمیل حساب کاربری Apple ID iTunes هدایت می کنیم ۱۲.۱۰.۵.۱۲ است. {در این} مدل امکان در اطراف زدن این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد با بیرون شماره تلفن موجود است.

پس اجتناب کرده اند نصب iTunes، باید منصفانه معامله با پستی اصلی داشته باشید، می توانید به شبکه موقعیت یابی مراجعه کنید Fakeaddress Generator را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فشار بر روی امکان معامله با تصادفی منصفانه معامله با پستی برای شخصی حاضر دهید. سپس باید منصفانه معامله با پست الکترونیکی اصلی حاضر دهید کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند طریق Outlook هر دو Gmail انجام شود. در زیر تمامی سطوح مونتاژ اپل آیدی را همراه خود عمیق درست در اختیار ممکن است قرار می دهیم.

اولین پای

پس اجتناب کرده اند نصب iTunes، آن را باز کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح زیر را دنبال کنید.

۱. روی نوار حساب در منوی بالا سمت چپ فشار کنید.

۲. پس اجتناب کرده اند باز کردن تب در ورود فشار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر بمانید به همان اندازه منصفانه پنجره جدید باز شود.

مرحله دوم

پس اجتناب کرده اند باز شدن پنجره جدید، همراه خود استفاده اجتناب کرده اند iTunes را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق تصویر در بخش Create Apple ID وارد حساب کاربری Apple ID شخصی شوید. منصفانه اپل آیدی جدید بسازید ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد مرحله بعدی شوید.

پا سوم

در مرحله سوم رمز رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان کاربری هر دو Apple ID شخصی را بر مقدمه معامله با پست الکترونیکی شخصی وارد کنید. ابتدا پست الکترونیکی می خواست شخصی را همراه خود منصفانه رمز رفتن اصلی وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس پست الکترونیکی شخصی را تایید کنید. ممکن است علاوه بر این اجتناب کرده اند این پست الکترونیکی در شرکت ها فروشگاه اپل استفاده خواهید کرد. متعاقباً در انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری آن دقت کنید. پس اجتناب کرده اند وارد کردن داده ها پست الکترونیکی شخصی، جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت شخصی را {به دلیل} معامله با پستی آمریکا در آمریکا آمریکا قرار دهید. در پایان روی دکمه Agree Terms and Terms فشار کنیددرست برای دریافت پذیرش در مرحله بعدی فشار کنید.

مرحله چهارم

در مرحله چهارم برای مونتاژ اپل آیدی با بیرون شماره تلفن باید داده ها خصوصی شخصی مشابه: گذشته تاریخی تولد، جنسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را طبق تقویم میلادی وارد کنید. برای راحتی می توانید به موقعیت یابی مراجعه کنید زمان لطفا مراجعه کنید. ضمانت حاصل کنید کدام ممکن است به سوالات امنیتی موقعیت یابی {به درستی} پاسخ داده اید به همان اندازه بعداً برای بازگردانی حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب ناخوشایند افزار مشکلی نداشته باشید. پاسخ سوالات را در مکانی ایمن حفظ کنید. پس اجتناب کرده اند انجام این سطوح وارد مرحله بعدی شوید. تنظیم کنید این داده ها را همراه خود کسی به اشتراک نگذارید. ورود به داده ها خصوصی ممکن است ارائه می دهیم امکان ورود درست به Apple ID را می دهد. علاوه بر این همراه خود این داده ها در صورت سرگردان شدن رمز رفتن می توانید آن را ترمیم کنید.

مرحله پنجم

در مرحله پنجم ابتدا روی امکان فشار کنیدهیچکس عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان خانوادگی شخصی را یک بار دیگر وارد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با پستی درستی را کدام ممکن است در فیلد حاضر شده وارد کرده ایم وارد کنید. در زیر می توانید زمینه های مرتبط را بیابید صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان آن را تمیز بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان شهر مرتبط همراه خود معامله با پستی را وارد کنید.

می توانید اجتناب کرده اند معامله با های پستی زیر بیشترین استفاده را ببرید.

معامله با ۱:

جاده: ۱ نیمه بی نهایت

شهر: CUPERTINO

استان: CA

کد پستی: ۹۵۰۱۴.۲۰۸۳

تلفن: ۰۳۱ ۱۲۹۸۵۶۷

معامله با ۲:

جاده: ۹۵۹۲، جاده هاردینگ، سرفساید

شهر: میامی

شهرستان: FL

کد پستی: ۳۳۱۵۴

تلفن: ۳۰۵.۸۶۱۱۰۷۷

مرحله ۶

در مرحله ششم باید اپل آیدی شخصی را تایید کنید. سطوح تایید برای مونتاژ اپل آیدی با بیرون شماره تلفن توسط iTunes مشابه در گذشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کشتی کد تایید به پست الکترونیکی انجام تبدیل می شود. پس اجتناب کرده اند کشتی این کد شش رقمی، آن را شناخته شده به عنوان امکان وارد کنیدتایید می تنبل آن را برای شما ممکن است انجام دهید. اگر بعد اجتناب کرده اند تعدادی از دقیقه کدی برای شما ممکن است کشتی نشد به امکان مراجعه کنید تقاضا کد جدید فشار کنید به همان اندازه یک بار دیگر کد برای شما ممکن است کشتی شود.

پای تولید دیگری

در پایان پس اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در مرحله آخرین، ابتدا همراه خود پیامی مواجه می شوید کدام ممکن است باید تعدادی از دوم استقامت کنید به همان اندازه سطوح مونتاژ اپل آیدی به نوک برسد. سپس پیامی مبنی بر به راحتی در دسترس است بودن اپل آیدی ممکن است حاضر داده تبدیل می شود کدام ممکن است ممکن است را به فروشگاه iTunes می برد.

فینال عبارت با اشاره به مونتاژ اپل آیدی با بیرون شماره تلفن

مونتاژ اپل آیدی با بیرون شماره تلفن در ایران برای {افرادی که} اجتناب کرده اند گوشی های اپل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیفون استفاده می کنند کار مهمی است. به طور معمول اپل آیدی ها برای تحمیل ایمنی اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر در آیفون ها تحمیل می شوند. امیدواریم بدون در نظر گرفتن زودتر تحریم های ایران برداشته شود به همان اندازه بتوانیم به سادگی اپل آیدی همراه خود شماره تلفن بسازیم.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/