همراه خود اساس واژه گمرک شناخته شده شوید


همراه خود اساس واژه گمرک شناخته شده شوید

به گزارش گلونی موسسه لغت‌نامه دهخدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشکده تهران در دلیل سلسله نوشتار واژه‌شناسی می‌نویسد:

«خوب فنجان واژه‌شناسی» سلسله نظر‌هایی است کدام ممکن است به کالبدشکافیِ برخی واژه‌های رایج در فارسی می‌پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از را انتخاب کنید و انتخاب کنید چونِ پیدایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسیِ آن‌ها را می‌کاود.

این نظر‌ها را آقای بهروز صفرزاده، اجتناب کرده اند اعضای هیئتِ مؤلفانِ مؤسسه لغت‌نامه دهخدا، نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر هفته یکی اجتناب کرده اند آن‌ها در اینترنت‌گاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه‌های اجتماعیِ مؤسسه لغت‌نامه دهخدا آشکار می‌شود.

امیدواریم هر فنجان اجتناب کرده اند این واژه‌شناسی به کام‌تان گوارا باشد.»

در چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین نظر واژه‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دلیل اساس گمرک آمده است:

«واژه «گمرک»، تعدادی از قرن در گذشته، اجتناب کرده اند ترکیِ عثمانی واردِ فارسی شده است.

در ترکیِ استانبولی gümrük را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ترکیِ آذربایجانی gömrük مشاوره می‌شود.

شخصیِ ترکیِ عثمانی این واژه را اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند زبان‌های اتحادیه اروپا، دقیقاً معلوم نیست کدام زبان، گرفته بود.

قدرِ به عنوان حق این‌کدام ممکن است آن واژه اتحادیه اروپا همراه خود واژه انگلیسیِ commerce، قصد کردنِ خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد، هم‌اساس {بوده است}.

در عربی «جُمرُک» (ترکیبیِ مکسّرش: جَمارِک) مشاوره می‌شود کدام ممکن است اعلام کردنِ عربیِ شبیه به واژۀ ترکیِ «گمرک» است»

گفتنی است محبوبیت واژگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی همراه خود زبان فارسی، همانند سایر مولفه‌های هویتی، به اشخاص حقیقی کمک می‌تنبل به همان اندازه بتوانند جدا از آموزش داده شود، آن را به دیگران هم منتقل کنند.

لغت‌نامه دهخدا کتابی کامل برای ادغام کردن رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک واژگان زبان فارسی است کدام ممکن است می‌توانید اجتناب کرده اند آن برای واژه‌شناسی بیشترین استفاده را ببرید.

این لغت‌نامه، عظیم‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم‌ترین تأثیر علی‌اکبر دهخداست، کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴۰ سال اجتناب کرده اند عمر او صرف آن شد.

مطالب تولید دیگری واژه‌شناسی را اجتناب کرده اند این لینک بیاموزید.

نوک پیام

ایرانی‌ها چه دغدغه‌هایی دارند؟
همین جا را ببینید