بازرسی از فعالیت های تجاری ایرانسل توسط وزارت ارتباطات
بازرسی از فعالیت های تجاری ایرانسل توسط وزارت ارتباطات – گلونیwpDiscuz