ناامیدی پنهان چیست؟


افسردگی

تهران (پانا) – برخی اجتناب کرده اند مردمان قابل انجام است دچار ناامیدی شوند، با این حال آن را انکار کنند هر دو به آن تمرکز نکنند کدام ممکن است فرم ناامیدی پنهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مراتب پرخطرتر.

به گزارش نمناک، آدم های افسرده سیگنال های روشنی دارند. ناراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده گرفته شده به اطرافند. با این حال آنهایی کدام ممکن است ناامیدی پنهان دارند چطور؟ آنها قابل انجام است کدام ممکن است خیلی پوست گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاشرتی باشند. این اشخاص حقیقی می توانند واقعیت را حتی اجتناب کرده اند متخصصان هم پنهان کنند. چطور تبدیل می شود آنها را تعیین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چطور تبدیل می شود به آنها کمک کرد؟

بین ۱۰ به همان اندازه ۱۵ نسبت مردم کدام ممکن است ناامیدی حاد دارند، کف دست به خودکشی می زنند. همراه خود وجود این برخی اجتناب کرده اند مردمان قابل انجام است آن را نادیده بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه ناامیدی شخصی را فاش نکنند. خیلی اجتناب کرده اند آنها شخصیت اجتماعی متفاوتی دارند کدام ممکن است همراه خود آنچه در داخل شان می گذرد فرق دارد. قابل انجام است خواهید کرد هم آدم هایی را بشناسید کدام ممکن است ناامیدی شخصی را پنهان می کنند. همراه خود مطالعه این مقاله به می توانید علامت هایی را پیدا کنید کدام ممکن است نماد می دهند مشکلی موجود است. یادتان باشد کدام ممکن است وجود این علامت ها سیگنال قطعی ناامیدی نیست. اطرافیان هم درمانگر اشخاص حقیقی افسرده {نمی توانند} باشند.

موقعیت آدم های احاطه آنجا حیاتی است کدام ممکن است همراه خود بررسی کردن سیگنال ها، شخص را الهام بخش به برای مشاوره متخصص کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او دلگرمی بدهند کدام ممکن است کنارش خواهند بود.

قابل انجام است برونگرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی به تذکر برسند

محققان وسط پزشکی دانشکده روچستر دربافته اند کدام ممکن است پیش آگهی ناامیدی روزی کدام ممکن است اشخاص حقیقی دچار «ناامیدی شاد» هستند، دردسر است؛ ویژه به ویژه وقتی شخص افسرده مسن باشد. این گروه تحقیقاتی بر این ادراک است کدام ممکن است برای برونگراها دردسر است کدام ممکن است ناامیدی شخصی را نماد بدهند. با این حال نباید تصور کرد کدام ممکن است عالی شخص برونگرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی نسبت به ناامیدی ایمن است. باید حواس مان به سیگنال های هشداردهنده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند همه، شنونده خوبی برایشان باشیم.

قابل انجام است ناامیدی شخصی را پنهان کنند

مسایل زیبایی شناختی در میزان نماد دادن ناامیدی کارآمد است. تحقیقات جالبی کسب اطلاعات در مورد رفتار اتحادیه اروپا ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیایی ها در برابر این ناامیدی {انجام شده} است. مثلا در استرالیا، باورهای غلطی کسب اطلاعات در مورد ناامیدی موجود است کدام ممکن است باعث تبدیل می شود متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مبتلا آن را بدیهی نکنند. آنها قابل انجام است اجتناب کرده اند مطرح کردن ناامیدی شخصی دچار شرمندگی باشند هر دو بترسند کدام ممکن است کارشان را اجتناب کرده اند کف دست بدهند هر دو نتوانند اجتناب کرده اند مرخصی بیماری شخصی {به دلیل} مشکلات درمورد به روان استفاده کنند. دلیلش اینجا است کدام ممکن است استرالیایی ها ۱۴ روز مرخصی {به دلیل} ناامیدی می گیرند در حالی کدام ممکن است اتحادیه اروپا ها می توانند ۳۶ روز مرخصی باشند.

قابل انجام است خواستن به معامله با ترس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های قبلی داشته باشند

عالی آدم سودآور را تصور کنید کدام ممکن است کودک های خوبی دارد، کار برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدواجی سودآور. همراه خود این جاری همچنان قابل انجام است کدام ممکن است بخش دردناکی در اقامت قبلی این فردی وجود داشته باشد کدام ممکن است به هیچ وجه به طور مناسب معامله با نشده است.

روانشناسان شناسایی مخففی برای این گروه کسی برگزیده اند:«شخص خاص کدام ممکن است ناامیدی اش را به نحو برتر پنهان کرده». اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بیرونی این اشخاص حقیقی در تضاد بدیهی همراه خود آن چیزی است کدام ممکن است در داخل شان می گذرد. در چنین شرایطی، اشکال آنها بیشتر اوقات نادیده گرفته تبدیل می شود؛ ویژه به ویژه اجتناب کرده اند سوی خودشان. همراه خود این جاری این اشخاص حقیقی حتی قابل انجام است کف دست به خودکشی بزنند. تراژدی اینجا است کدام ممکن است {هیچ کس} {نمی تواند} فقط سیگنال ای اجتناب کرده اند ناامیدی {در این} کسی بیابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص مبتلا هم به هیچ وجه جرات نمی شود کدام ممکن است همراه خود کسی {در این} باره حرف بزند. این دلیل است ما همواره باید دوست هر دو شخص عزیزی را کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطرابش حرف می زند قابل توجه بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حرف هایش همراه خود دقت گوش دهیم.

قابل انجام است رفتار های غذایی غیرعادی داشته باشند

متنوع اجتناب کرده اند متخصصان معتقدند کدام ممکن است ارتباط محکمی میان مسائل خورده شدن ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی موجود است. این ها ۲ بیماری مختلف هستند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها قابل انجام است در نتیجه عکس شود هر دو همزمان همراه خود هم رخ بدهد.

انواع {افرادی که} اجتناب کرده اند مسائل خورده شدن مبارزه کردن می برند به مراتب تا حد زیادی شده است. این موضوع ممکن است توضیحات مختلفی داشته باشد مثل فشارهای رسانه ها، تصورات اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند تعیین کنید هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی.

اگر متوجه این نکته از حداکثر کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند عزیزانتان دچار تنظیمات اصلی ای در وعده های غذایی خوردنش شده، همراه خود او حرف بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشویقش کنید کدام ممکن است دنبال معامله با باشد. ناامیدی پنهان قابل انجام است یکی اجتناب کرده اند دلایلش باشد.

قابل انجام است لذت شان الکی باشد

بیشتر اوقات، {افرادی که} دچار ناامیدی پنهان هستند، نسبت به چیزهایی کدام ممکن است قبلا به آنها کنجکاوی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی نماد می دادند بی کنجکاوی می شوند. اگر کسی اعلام کردن کرد کدام ممکن است قطعا افسرده نیست با این حال تولید دیگری به چیزی اهمیت نمی دهد، این موضوع ممکن است سیگنال اشکال مهم تری باشد. اجتناب کرده اند آنها بخواهید کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد اشکال شان حرف بزنند. این نخستین قدم معامله با است.

قابل انجام است زنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبی به تذکر برسند

ما معمولا ناامیدی را همراه خود سیگنال هایی مثل غمگینی، ناامیدی، سودازدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه می شناسیم. با این حال سیگنال های عکس هم موجود است کدام ممکن است بیشتر اوقات ناشناخته می قابل مقایسه با چون آنها را شناخته شده به عنوان عالی طغیان موقتی در تذکر می گیریم. مثلا ما در نظر گرفته شده می کنیم اگر کسی زنده شده، صرفا فعلاً عصبانی است با این حال به معنای واقعی کلمه هستند شوک هم سبک ای برای بروز ناامیدی است. متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند این سبک برای خاص ناامیدی شان استفاده می کنند.

قابل انجام است دچار کم خوابی باشند

اگر شخص گران قیمت خواهید کرد اجتناب کرده اند کم خوابی شکایت می تنبل هر دو حتی اجتناب کرده اند خواب بیش از حد، این موضوع ممکن است عالی سیگنال هشدار باشد. مسائل خواب سیگنال ای اجتناب کرده اند عالی اشکال بهتر هستند:مشکلاتی مثل اضطراب، بی تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی. مشکلات خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی ارتباط نزدیکی به هم دارند. به همین دلیل اختلالت خواب را نایده نگیرید. در متنوع اجتناب کرده اند اشیا، ناامیدی آنقدر نادیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست کم گرفته تبدیل می شود کدام ممکن است نتیجه بدی به بار می آید.