اطلاعیه ثبت ملی جشنواره روز عاشورا روستای مرزن و سایر میراث ۱۶


ابلاغ ثبت ملی واقعه روز عاشورا روستای مرزن و سایر میراث ۱۶ به استاندار خراسان رضوی.

معاون وزیر و معاون میراث کشور طی دو نامه جداگانه وضعیت ثبت ملی ۱۷ میراث ناملموس را به استاندار خراسان رضوی ابلاغ کردند.

گزارش کردن گلو به گزارش میراث آریا، در نامه ای از سوی علی دارابی سرپرست وزیر و رئیس میراث کشور به یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی آمده است:

در اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ قانون الحاق ایران به کنوانسیون صیانت از اموال ناملموس فرهنگی مصوب ۱۳۸۳ شورای اسلامی و مواد ۲ و ۳ قوانین حاکم بر فوق الذکر. مصوب ۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران و قوانین مشارکت در حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها مصوب ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران، سطوح ثبت عناصر ذیل در فهرست ملی اعلام گردیده است. میراث ملی ایران که منجر به حفاظت و حراست از این میراث می شود.

لیست نمایندگان:

۱- مهارت عروسک سازی بومی کرمانج (بوک، گلنار و خواجه لره) (منطقه ای که گمان می رود خراسان شمالی باشد) شماره ۲۵۹۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۰۰.

۲- «برف اندیل (برفندیل)، برف چال، پرگین ورو (وارف)، ورف چال، دانش سنتی و روش های استفاده از منابع آب (منطقه ای پیشنهادی در خراسان شمالی)» شماره ۲۵۹۷، تالیف ۲۵/۱۱/۱۳۰۰.

۳- دانستن طرز تهیه گندم شیر/بوگدا قرکاسی-قورقا/گندم پخته/شیرگندم/شیرگندم (منطقه ای که کرمانشاهان فکر می کنند)” به شماره ۲۵۹۹، در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۰۰.

۴- «مهارت پخت پلو منجمد درغس» به شماره ۲۶۰۹ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

۵- «جلسه روز عاشورا روستای مرزان (رجوع کنید به شماره ثبت ۲۲۱۶.۱۸۷۳، ۶۳۵.۶۳۲ استان خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۱۰ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

۶- «آیین علم شهر خرو (رجوع کنید به شماره ثبت ۱۵۴۲.۱۲۹۲ ۶۳۵.۶۳۴ استان خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۱۱ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

۷- «آشنایی با پخت بلغور ترش کهنه» به شماره ۲۶۱۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

۸- «مهارتهای پخت باستانی شون جوزی زرقان» به شماره ۲۶۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

۹- «دانش سنتی تهیه آلو بخارا (رجوع کنید به شماره ثبت ۲۱۶۰) (منطقه ای به شناسایی خراسان رضوی)» به شماره ۲۶۱۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

۱۰- «سفلور بازی شامکن» شماره ۲۶۱۵ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

۱۱- «مراسم تقلید بانوان روستای فدیشه» شماره ۲۶۱۶، نوشته ۲۵/۱۱/۱۳۰۰.

۱۲- «آیین مقدس شیر روستای سلیمانی فیروزه» شماره ۲۶۱۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

۱۳- «استخوان محلی پیک روستای فدیشه/دردسو/روستای دستمالی (محل پیشنهادی خراسان رضوی)» شماره ۲۶۱۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۰۰.

۱۴- «مهرا پخت آش سنتی مهرا / آش قالیله (منطقه پیشنهادی خراسان رضوی)» شماره ۲۶۱۹، ۲۵/۱۱/۱۳۰۰،

۱۵- «رقص کرمانجی (چولیستک) (منطقه مورد نظر خراسان رضوی)» شماره ۲۶۲۰، ۲۵/۱۱/۱۴۰۰،

۱۶- «مجمع سمنو پزان درغس (رجوع کنید به شماره ثبت ۱۸۶۲.۱۷۳۴، ۱۶۹۱.۱۱۵۹، ۱۱۱۶.۸۹۸، ۲۲۷.۱۸۷، ۱۸۱)» به شماره ۲۶۲۱ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰.

همچنین در نامه مشابه دیگری از سوی معاون وزیر و معاون میراث فرهنگی به استاندار خراسان رضوی، میراث فرهنگی ناملموس تحت عنوان «دانش های اولیه ایجاد و استفاده از بندر (مکانی سیستان و بلوچستان)» شماره ۲۵۴۸ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ ثبت.

موزیک و تعزیه محتشم به سبک بحر طوال در کشور ثبت شد

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا دیدن