ارزش های تغذیه ای ، چرا کسی شیر بدون لاکتوز بدون شیر کامل را انتخاب می کند؟ : تغذیه


تفاوت واضحی بین شیر بدون چربی یا شیر بدون چربی در مقایسه با شیر کامل وجود دارد. بسیاری از ارزش های تغذیه ای کاهش یافته یا حتی نصف شده است. مردم معمولاً نگران مصرف چربی یا کربوهیدرات هستند اما پروتئین “مورد نظر” و سایر مواد مغذی نیز نصف آن چیزی است که می توانم بگویم.

با این حال ، به نظر می رسد که شیر بدون لاکتوز تنها چربی و قند را با حفظ پروتئین حذف می کند.

صرف نظر از اینکه فرد لاکتوز را تحمل می کند یا خیر و فقط ارزشهای تغذیه ای را بررسی می کند ، چرا کسی شیر کامل بدون لاکتوز را انتخاب می کند؟

دیدگاهتان را بنویسید