آیا پروتئین آب پنیر در چیزهای دیگری متمرکز است؟ : تغذیه


من باید از آن اجتناب کنم زیرا باعث آکنه کیستیک می شود.

آیا همیشه روی ترکیباتی مانند پروتئین آب پنیر با تأکید ذکر شده است ، یا باید سایر نیازها را نیز زیر نظر داشته باشم؟

از هر کمکی استقبال میشود. من نمی دانستم چه چیز دیگری باید بپرسم ، و گوگل چیز زیادی ارائه نداد.

دیدگاهتان را بنویسید