آیا هیچ یک از شما تا به حال یک پیشرفت واقعی DRASTIC در انرژی ناشی از تغییر رژیم غذایی را تجربه کرده اید؟ : تغذیه


من غذاهایی داشتم که سالمتر و سالمتر در آنجا می خوردم. و اگر بخواهم صادقانه بگویم ، من هرگز در رژیم غذایی بسیار تمیز تغییری در انرژی احساس نکرده ام. بنابراین ، من بسیار علاقه مند بودم که آیا کسی واقعاً تفاوت قابل توجهی در سطوح انرژی مشاهده کرده است و این چه تغییری بوده است؟

دیدگاهتان را بنویسید