آیا می توان میزان پروتئین / چربی را بر اساس درصد تعیین کرد؟ : تغذیه


من به عنوان مثال فقط از تکه های گوشت گاو استفاده خواهم کرد زیرا٪ s را در مقابل خود دارم. اگر می دانم که قلب گوشت گاو 82٪ پروتئین و 18٪ چربی است ، آیا می توانم از این اعداد برای تعیین گرم پروتئین و چربی 1oz در قلب گاو استفاده کنم؟ همین امر در مورد سایر برش ها / قطعات نیز صادق است … اگر بدانم که کوفته ها 86.5٪ پروتئین ، 13.5٪ چربی هستند ، آیا می توانم ماهی خال مخالی را از نظر وزن تعیین کنم؟

آره

دیدگاهتان را بنویسید