آیا راهی برای عادی سازی هیپوکامپ روی وجود دارد؟ : تغذیه


مصرف زیاد روی باعث کاهش هیپوکامپ تناسلی می شود

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23383172/

بنابراین این چگونه کار می کند ، اگر کسی بخواهد به هیپوکامپ روی اضافه کند ، چطور؟

یا اگر فردی روی زیاد مصرف می کند و کمبود روی در هیپوکامپ کم است ، آیا راهی برای جایگزینی آن وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید