آیا اورنیتین و آرژنین با افزایش قد ارتباط دارند؟ : تغذیه


سلام به مردم Reddit ، پس از مشاهده برخی گزارش ها ، متوجه شدم که بین اورنیتین و افزایش HGH ، مشابه آرژنین ، ارتباط وجود دارد.

آیا این موضوعی است که مورد توافق گسترده قرار گرفته است یا هنوز بحث بر سر این است؟

و آیا افزایش HGH منجر به افزایش قد در نوجوانان می شود؟

متشکرم!

دیدگاهتان را بنویسید