آیا افزودن جوش شیرین یا بیکینگ پودر آن را ناسالم / ناسالم می کند؟به عنوان مثال اگر من چیزی را که از مواد ناسالم مانند آرد جو دوسر نقل می کنم بپزم آیا هنوز سالم است؟

ارسال شده توسط / u / kacyafoox22
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید