آیا آب خیلی زیاد است؟ : تغذیه


من اغلب می شنوم “آب زیاد بنوش ، زیاد آب بنوش” من فقط وقتی تشنه هستم می نوشم اما همیشه به من گفته می شود که باید بیشتر بنوشم.

اگر این درست است ، چرا علمی است که من نمی توانم فقط در زمان تشنگی نوشابه بخورم ، و چه نکاتی باید به شما یادآوری شود که مرتباً بنوشید؟

دیدگاهتان را بنویسید