آغاز بررسی و تعیین معیارهای خاص بافت تاریخی میامی است


آغاز بررسی و تعیین معیارهای خاص بافت تاریخی میامی است

نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و هنر شهرستان میامی از پایان قرارداد مطالعات و تعیین ضوابط مشخص برای بافت تاریخی شهر میامی خبر داد.

گزارش کردن گلو به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مدیرکل فرهنگ، میراث و هنر استان سمنان، سید محمدصادق رضویان روز چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ با بیان این مطلب گفت: «به منظور حفاظت از بافت تاریخی و ارزشمند. میامی، این قرارداد در ادامه روند بازیابی پارچه فسخ شد.

نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و هنر شهرستان میامی گفت: این قرارداد در هشت فصل دانشگاهی با هدف مرمت، حفاظت و احیای بافت گذشتگان میامی انجام شده است.

رضویان ادامه داد: «سیر ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻬﺮ در دوره‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺑﺮداﺷﺖ ویژگی‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، طرح‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ، جمع‌بندی و اﺳﺘﺨﺮاج چشم‌انداز اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در این طرح مطالعاتی در طیف وسیعی از مطالعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مجموعه پژوهش و ادبیات آثار تاریخی در حوزه بافت تاریخی، ادبیات کلی اثر اثرگذار، بررسی آثار و ادبیات بناهای قبلی، بررسی نقاط خوب و بد، زمینه ها و نشان دادن مناسب بودن. استراتژی های این حوزه، نگارش سیاست ها و برنامه های اصلی برای نوسازی و توسعه در این طرح بررسی می شود.

رضویان گفت: ارائه برنامه راهبردی مدیریت میراث فرهنگی در محدوده تاریخی شهر و ضوابط اجرا از نتایج اجرای این طرح مطالعاتی است.

نماینده فرهنگ، گردشگری و هنر شهرستان میامی گفت: طرح هایی برای ساخت فرومد، عباس آباد و فیروزآباد در گذشته آماده است.

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا دیدن